Yearbook 2021

Creativity is essential for the realisation of a prosperous, sustainable and innovative society. The evening of the Creative Heroes Award ceremony, including the election of the Creative Superhero by the audience present, was a spontaneous celebration of creativity.
On 14 October 2021 at the ŠKODA Museum in Mladá Boleslav, the following five winners received awards in their respective categories of contribution to people, society and the environment.

Creative Superhero

Jitka Andrlikova - Forum pro prozitkove vzdelavani

Jitka Andrlíková

kategorie 1 : 100 000
Jitka has very innovative visions and ideas on how to turn her personal experience into a tool for education where other pedagogical methods do not work so well. The focus is primarily on the use of interactive educational theatre resources for the prevention of socially problematic phenomena, such as bullying and cyberbullying, insufficient financial literacy, mental anorexia or childhood obesity and domestic violence.Jitka má velmi inovativní vize a nápady, jak své osobní zkušenosti proměnit v nástroj vzdělávání tam, kde jiné pedagogické metody příliš nefungují. Zaměřuje se především na využití interaktivních vzdělávacích divadelních prostředků pro prevenci sociálně problematických jevů, jako je šikana a kyberšikana, nedostatečná finanční gramotnost, mentální anorexie nebo dětská obezita a domácí násilí.
https://www.forumppv.cz/

Winners of other categories

Cyril Klepek

kategorie 1 : 1 000 000 000
Based on a date-driven business model and fuelled by passion, Cyril and his team connect the digitization of the waste market with practical knowledge from the field. Cyril and his team managed to create a platform that connects companies in different European countries and match construction waste with actual demand, making closing cycles at local level possible. This saves scarce resources and CO2 emissions.Na základě obchodního modelu založeného na datech a poháněného vášní spojuje Cyril a jeho tým digitalizaci trhu s odpady s praktickými znalostmi z terénu. Cyrilovi a jeho týmu se podařilo vytvořit platformu, která propojuje společnosti v různých evropských zemích a slaďuje stavební odpad se skutečnou poptávkou, což umožňuje uzavírání cyklů na místní úrovni. Tím se šetří vzácné zdroje a emise CO2.
https://www.cyrkl.com/cs/

Josef Průša

kategorie 1 : 1 000 000
Already since 2009, Josef is known for the effective use of 3D printing for many purposes. During the COVID pandemic they released their data for a special 3D printed face shield and used the Czech 3D printing community to print as many parts of it as possible to supply to local hospitals. They were among the first to make the most of their business for selfless help. At a time of critical shortage of equipment, they protected thousands of health workers.Již od roku 2009 je Josef známý efektivním využitím 3D tisku k mnoha účelům. Během pandemie COVID zveřejnil svá data pro speciální 3D tištěný obličejový štít a využil českou 3D tiskařskou komunitu k vytištění co největšího počtu jeho dílů, které dodal do místních nemocnic. Byli mezi prvními, kdo využili svého podnikání k nezištné pomoci. V době kritického nedostatku vybavení ochránili tisíce zdravotníků.
https://josefprusa.cz/

Jitka Andrlíková

kategorie 1 : 100 000
Jitka has very innovative visions and ideas on how to turn her personal experience into a tool for education where other pedagogical methods do not work so well. The focus is primarily on the use of interactive educational theatre resources for the prevention of socially problematic phenomena, such as bullying and cyberbullying, insufficient financial literacy, mental anorexia or childhood obesity and domestic violence.Jitka má velmi inovativní vize a nápady, jak své osobní zkušenosti proměnit v nástroj vzdělávání tam, kde jiné pedagogické metody příliš nefungují. Zaměřuje se především na využití interaktivních vzdělávacích divadelních prostředků pro prevenci sociálně problematických jevů, jako je šikana a kyberšikana, nedostatečná finanční gramotnost, mentální anorexie nebo dětská obezita a domácí násilí.
https://www.forumppv.cz/

Karolína Presová

kategorie 1 : 1 000
Replug me helps children, teachers, parents and the public to find a digital balance. Sociologist Karolína Presová has founded an organisation that leads children, teachers and parents to dialogue and mutual understanding instead of bans and restrictions on access to digital technologies. Replug me builds projects with a real and measurable impact. It strives to make Replug me an 70% economically self-sufficient organisation, thus raising awareness of social entrepreneurship as a healthy and balanced way of operating various projects.Replug me pomáhá dětem, učitelům, rodičům a veřejnosti najít digitální rovnováhu. Socioložka Karolína Presová založila organizaci, která vede děti, učitele a rodiče k dialogu a vzájemnému porozumění namísto zákazů a omezení přístupu k digitálním technologiím. Replug me buduje projekty se skutečným a měřitelným dopadem. Usiluje o to, aby se Replug me stala ze 70 % ekonomicky soběstačnou organizací, a tím zvyšovala povědomí o sociálním podnikání jako zdravém a vyváženém způsobu provozování různých projektů.
https://www.replug.me/

Marek Vosecký

kategorie 1 : 1
Marek changed his career to help kids with the Cystic Fybrosis disease, a disease that has been known for a long time. Marek and his team invented a totally different approach and changed the boring daily routine of kids to a game.Marek změnil svou kariéru, aby pomohl dětem s cystickou fybrózou, nemocí, která je známá již dlouhou dobu. Marek se svým týmem vymyslel zcela jiný přístup a vytvořil aplikaci, která nudnou každodenní rutinu dětí promění ve hru.
https://cfhero.org/cs/

Ceremonial evening photo gallery

earthcross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram