tisková zpráva 
/ press release

Tisková zpráva

Press release

Stáhněte si aktuální tiskovou zprávu ve formátu PDF ...

14. dubna 2023, Praha

OSLAVUJEME PŘÍNOS TVŮRČÍHO MYŠLENÍ

Cena kreativních hrdinů Česká republika 2023

A vítězem Ceny kreativních hrdinů Česká republika 2023 se stává…

 • Během slavnostního večera ve ŠKODA Muzeu v Mladé Boleslavi bylo vyhlášeno pět Kreativních hrdinů České republiky 2023
 • Přítomné publikum zvolilo jednoho Kreativního superhrdinu
 • Všichni nominovaní představují udržitelný pozitivní přínos tvůrčího myšlení pro jednotlivce, společnost a životní prostředí

Pěti Kreativními hrdiny České republiky 2023 se stali:

 

OSLAVUJEME PŘÍNOS TVŮRČÍHO MYŠLENÍ

Cena kreativních hrdinů Česká republika 2023

 • V kategorii 1 : 1 (přínos na osobní úrovni) se vítězem stal David Škrobánek a jeho Dobrý táta
 • V kategorii 1 : 1 000 (přínos na místní úrovni) se vítězem stal Leoš Jiřele a jeho Solea
 • V kategorii 1 : 100 000 (přínos na regionální úrovni) se vítězem stal Filip Molčan a jeho Good Sailors
 • V kategorii 1 : 1 000 000 (přínos na národní úrovni) se vítězkou stala Johanna Nejedlová a její Konsent
 • V kategorii 1 : 1 000 000 000 (přínos na mezinárodní úrovni) se vítězkou stala Stanislava Bezdíček Králová z Vídeňské univerzity, Centra pro mikrobiologii a vědu o environmentálních systémech a Katedry mikrobiální ekologie

Kreativním superhrdinou České republiky 2023 byla zvolena Stanislava Bezdíček Králová.

Cena kreativních hrdinů se zaměřuje na přínos tvůrčího myšlení. Konkrétně na člověka, který kreativní změnu uskutečnil. Člověka, který má dost odvahy na to, aby vystoupil z řady a zpochybnil současný status quo. Do centra pozornosti staví Cena tvůrčí proces jako takový a lidi stojící za novými koncepty a inovacemi, jejichž dopad na jednotlivce, společnost a životní prostředí je udržitelný a pozitivní.

Stanislava Bezdíček Králová z Centra pro mikrobiologii a vědu o environmentálních systémech a Katedry mikrobiální ekologie na Vídeňské univerzitě, držitelka ocenění Kreativní superhrdina 2023, řekla: “Tato Cena kreativních hrdinů je pro mě úžasná, protože jako vědci obvykle nedostáváme ocenění od veřejnosti, a dokonce ani od kolegů. Pevně doufám, že toto ocenění přispěje k tomu, že si našeho unikátního antarktického výzkumu všimnou další univerzity u nás i v zahraničí a že budou ochotné nám pomoci a spolupracovat na něm.”

Bastiaan Brouns, ředitel Nizozemsko-české obchodní komory, která organizuje Cenu kreativních hrdinů Česká republika, k tomu dodává: “Všem nominovaným srdečně blahopřejeme. Všichni jsou to skutečně inspirativní osobnosti, které mají odvahu nově vymezit hranice a uplatnit svou kreativitu. Díky těmto Kreativním hrdinům můžeme s nadějí hledět do naší budoucnosti. Společně můžeme mít udržitelný pozitivní dopad na blahobyt a prosperitu.”

Platinovým partnerem Ceny kreativních hrdinů Česká republika je ŠKODA AUTO. Zlatým partnerem je NN, stříbrní partneři jsou Albert, Shell a TMF. Mediálními partnery jsou CzechCrunch a Dialog Media. KONSEPTI je designový partner a Heineken je cateringový partner.

Peter Olah, předseda poroty a vedoucí designu interiéru (EDI) – Architecture, UX/UI, Colour & Trim ve ŠKODA AUTO říká: „Mysleli jsme si, že po tak úspěšném prvním ročníku Ceny kreativních hrdinů bude složité najít další kreativní jedince se smysluplnými projekty, podniky či neziskovkami. Nemohli jsme se víc mýlit. V pěti kategoriích se nám v tomto druhém ročníku sešlo na 52 nominovaných. Všechny nominované jsme s mými 20 kolegy z poroty posuzovali velmi pečlivě a spravedlivě.“

Bastiaan Brouns, ředitel Nizozemsko-české obchodní komory, k tomu dodává: „Naši nominovaní i diskuze členů poroty jsou nesmírně inspirativní. Téměř všechny projekty mají souvislost s ESG a zastupují široké spektrum společnosti, namátkou od přírody po zdravotní péči, komunity, vědu, strojírenství či obchod. Vzhledem k tomu, že posuzování dosahu přínosu – v osobním měřítku, místním, regionálním, národním a mezinárodním – je také součástí rovnice, není vždy jednoduché a přímočaré je mezi sebou srovnávat. Všichni nominovaní jsou vítězové, kteří tak či onak dláždí naši cestu k udržitelné budoucnosti.“

 

Cenu kreativních hrdinů Česká republika organizuje Nizozemsko-česká obchodní komora – NCCC Traders by Nature.

Pro více informací prosím kontaktujte: office@nlchamber.cz | + 420 774 002 021

Download the current Press Release in PDF format ...

April 14th 2023, Prague

 

CELEBRATING THE IMPACT OF CREATIVE THINKING

Creative Heroes Award Czech Republic 2023

 

And the winners of the Creative Heroes Award Czech Republic 2023 are…

 • During a festive evening in the ŠKODA Museum in Mladá Boleslav, the five Creative Heroes Czech Republic 2023 were announced
 • The assembled audience voted for one Creative Superhero
 • All nominees represent the sustainable positive impact of creative thinking on people, society, and the environment

The five Creative Heroes Czech Republic 2023 are:

 
 • In award category 1:1 Impact on a personal scale, the winner is David Škrobánek with Dobrý táta
 • In award category 1:1,000 impact on a local scale, the winner is: Leoš Jiřele with Solea
 • In award category 1:100,000 impact on a regional scale, the winner is: Filip Molčan with Good Sailors
 • In award category 1:1,000,000 impact on a national scale, the winner is: Johanna Nejedlová with Konsent
 • In award category 1:1,000,000,000 impact on an international scale, the winner is: Stanislava Bezdíček Králová of the University of Vienna, Centre for Microbiology and Environmental Systems Science, Division of Microbial Ecology

As the Creative Superhero Czech Republic 2023 was elected: Stanislava Bezdíček Králová.

The Creative Heroes Award focuses on the impact of creative thinking. It focuses on the person that leads the change, on the person that has the courage to stand up and challenge the current status quo. It zooms in on the creative process itself and on the people behind new concepts and innovations that have sustainable positive impact on people, society, and the environment.

Stanislava Bezdíček Králová of the University of Vienna, Centre for Microbiology and Environmental Systems Science, Division of Microbial Ecology, winner of the Creative Superhero award said: “This Creative Heroes Award is amazing for me because as scientists we usually don’t get appreciation from the public or even from colleagues. I really hope that this award can contribute to our unique Antarctic research being seen by other universities here and abroad, and that they are willing to help and collaborate on it.”

Bastiaan Brouns, Director of The Netherlands-Czech Chamber of Commerce, organisers of the Creative Heroes Award Czech Republic, added: “We congratulate all nominees. They are all truly inspiring people that have the courage to redefine boundaries and put their creativity to work. Thanks to these Creative Heroes, we can be hopeful about our future. Together we can have sustainable positive impact on well-being and prosperity.”

Platinum partner of the Creative Heroes Award Czech Republic is ŠKODA AUTO. Gold Partner is NN, and Silver Partners are Albert, Shell and TMF. Media Partners are CzechCrunch and Dialog Media. KONSEPTI is Design Partner and catering partner is Heineken.

 

The Creative Heroes Award Czech Republic is organised by the NCCC Traders by Nature, the Netherlands-Czech Chamber of Commerce.

For more information, please contact: office@nlchamber.cz | + 420 774 002 021

Zpět nahoru / Back to top ...
earthcross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram