tisková zpráva 
/ press release

Stáhněte si Tiskovou zprávu 
v češtině nebo angličtině.

Download the Press Release 
in Czech or English language.

Tisková zpráva

Press release

Stáhněte si tiskovou zprávu ve formátu PDF ...
6. ledna 2021 Praha

Prestižní mezinárodní ocenění Creative Heroes Award přichází do České republiky

Creative Heroes Award přichází jako Cena kreativních hrdinů do České republiky. Toto prestižní mezinárodní ocenění zastává odlišný přístup a zdůrazňuje sílu kreativity – do středu pozornosti staví lidský faktor. Cena kreativních hrdinů zkoumá víc než jen výsledek tvůrčího procesu, zaměřuje se na proces samotný a na lidi, kteří za novými koncepty a inovacemi stojí; na ty, kdo vytvořili pozitivní a udržitelný přínos.

Heslo „Potřebujeme více kreativců v zasedacích místnostech společností“ je jedním z hlavních principů Ceny kreativních hrdinů. Platforma Creative Heroes Award pochází z Nizozemska, kde se předávání cen zatím odehrálo dvakrát, a to v letech 2017 a 2019. Vítězem Ceny superhrdiny 2017 se stal Bojan Slat s projektem THE OCEAN CLEANUP. V roce 2019 si toto nejvyšší ocenění odnesl Lex Hoefsloot se svým solárním vozem Lightyear One.

Kreativní hrdina je někdo, kdo vytváří inspirativní díla, která řeší nějaký společenský problém, a kdo má vizi, podnikatelského ducha a dovednosti. Takovou osobou může být kdokoli, od vynálezce až po finančníka.

Dne 15. září 2020 byly oficiálně zahájeny přípravy předávání Ceny kreativních hrdinů Česká republika 2021, a to prvním zasedáním poroty v prostorách Impact Hubu Praha K10. Členy poroty jsou:

Peter Olah. Předseda. Vedoucí designer interiérů ve ŠKODA AUTO.
Gesina Roters. Místopředsedkyně. Spoluzakladatelka a kreativní partnerka v DAY.
Simona Bagarová. Nezávislý CSR profesionál v simonab.cz.
Hynek Bartík. Zakladatel senseZOOM a partner v Crowdberry.
Alexandra Georgescu. Spoluzakladatelka studia KOGAA & zakladatelka Brno Design Days.
Ann Hofvander. Chief of Staff v U.plus.
Martin Holečko. Zakladatel & CEO ve Future Port Prague.
Pavel Iványi. Ředitel Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv.
Anny v Brně a prezident NCCC Traders by Nature.
Soňa Jonášová. Zakladatelka Institutu cirkulární ekonomiky (INCIEN).
Pavlína Louženská. Google Developers Launchpad Mentor, zakladatelka #HolkyzMarketingu, člen správní rady Transparency International, stratég v manGoweb a Rekola.
David Řezníček. CEO v Premium Design Group, zakladatel a partner v KONSEPTI, předseda představenstva v Reforma a partner v Room.
Jana Valušová. Ředitelka International Business Development v GTS ALIVE (ISIC).
Radek Váňa. Zakladatel & CEO v IDEALAB.
Petr Vítek. Spoluzakladatel Hub Ventures a Tilia Impact Ventures.
Blake Wittman. Spoluzakladatel GoodCall, Datacruit a Recruitment academy. 
Irena Zatloukalová. Managing Partner ve FENEK^^.
Petr Zelenka. Spoluzakladatel Hackerly v PwC.


Kreativní průmysl je jedním z nejrychleji rostoucích a nejvlivnějších odvětví evropského hospodářství. Síla kreativního průmyslu spočívá v jeho schopnosti inovovat a vytvářet hodnoty: kreativní společnosti rozvíjejí inovativní nápady, produkty, služby, systémy, strategie a pracovní metody.

Pro kreativní průmysl je charakteristická dynamika: je vynikajícím příkladem rozvíjející se síťové ekonomiky, kde mají své místo kromě menšího počtu větších organizací zejména malé a střední podniky, samostatně výdělečně činní profesionálové a start-upy.

Kreativní průmysl posiluje inovační kapacitu země. Díky využívání potenciálu inovací a síly představivosti dokáže lidi propojit, aktivovat a dodat jim odvahu dívat se do budoucna. Toto odvětví je zásadním článkem při hledání odpovědí na hlavní sociální otázky, neboť nabízí smysluplné využití nových technologických možností.

Stále existuje svět, kde je možné zvítězit, pokud zapojíte kreativitu v širším měřítku, a tady hraje klíčovou roli Cena kreativních hrdinů.

Peter Olah, předseda poroty, uvedl: „Účelem Ceny kreativních hrdinů je poskytnout kreativním profesionálům smysluplnou platformu, kde budou mít prostor uskutečnit trvalou změnu, která bude mít pozitivní dopad na jednotlivce, společnost nebo životní prostředí. Creative Heroes Award není cenou za design. Zaměřuje se na dopad kreativního myšlení.“

Gesina Roters, místopředsedkyně poroty, dodala: „Zaměřujeme se na sílu kreativity a na kreativního hrdinu, který je ztělesněním pozitivního dopadu, k němuž došlo. Věříme, že tím, že odměníme ústřední postavu a tým, který stojí za takovým projektem, odměňujeme zároveň zdroj nového status quo a odvahu těchto lidí zasadit se o pozitivní změnu ve světě, kde žijeme.“

Platinoví partneři Ceny kreativních hrdinů Česká republika 2021 jsou ŠKODA AUTO a Impact Hub. Dalšími partnery Ceny kreativních hrdinů jsou Velvyslanectví Nizozemského království v České republice, Shell a TMF Group.

Předávání Ceny kreativních hrdinů se uskuteční ve čtvrtek 24. června 2021 ve ŠKODA Muzeu v Mladé Boleslavi.
Download the Press Release in PDF format ...
6 January 2021, Prague, Czech Republic

Prestigious international Creative Heroes Award is coming to the Czech Republic

The prestigious Creative Heroes Award is coming to the Czech Republic. This international award is taking a different approach with a strong focus on the power of creativity and putting the human factor at the centre. The Creative Heroes Award is looking further than the result of a creative process. Instead, the focus is on the process itself and on the people behind new concepts and sustainable innovations that have sustainable positive impact.

“We need more creatives in the Boardrooms of companies” is one of the leading principles of the Creative Heroes Award. The Creative Heroes Award is a Dutch event and platform that has seen two previous editions, in 2017 and 2019. The winner of the 2017 superhero award was Bojan Slat with THE OCEAN CLEANUP project. In 2019, Lex Hoefsloot with his Lightyear One solar car took the coveted prize home.

A Creative Hero is someone who creates inspiring works that solve a social problem, and reflects vision, entrepreneurship, and skill. This person can be anyone, from the inventor to the financier.
On 15 September 2020, the Creative Heroes Award Czech Republic was launched with the first jury meeting held at the Impact Hub K10 in Prague. 

Members of the jury are:
Peter Olah, Chair. Head of Interior Design - Architecture at ŠKODA AUTO.
Gesina Roters, Vice-chair. Co-founder and creative partner at DAY.
Simona Bagarová. Freelance CSR Professional at simonab.cz.
Hynek Bartík. Founder of senseZOOM and Partner in Crowdberry.
Alexandra Georgescu. Co-founder at KOGAA studio & Social Reactor, Founder of Brno Design Days. 
Ann Hofvander. Chief of Staff at U.plus.
Martin Holečko. Founder & CEO at Future Port Prague.
Pavel Iványi. CEO ICRC International Clinical Research Centre, St. Anne’s University Hospital in Brno and President of the NCCC.
Soňa Jonášová. Founder of the Czech Institute of Circular Economy.
Pavlína Louženská. Google Developers Launchpad Mentor, Founder #HolkyzMarketingu, Board Member Transparency International, Strategist for manGoweb and Rekola.
David Řezníček. CEO of Premium Design Group, Founder & partner at KONSEPTI, Chairman of Reforma and Room.
Jana Valušová. Director, Marketing & Business Development at ISIC (GTS ALIVE).
Radek Váňa. Founder & CEO IDEALAB.
Petr Vítek. Co-founder at Hub Ventures and Tilia Impact Ventures.
Blake Wittman. Co-founder of GoodCall, Datacruit and the Recruitment academy. 
Irena Zatloukalová. Managing Partner at FENEK^^.
Petr Zelenka. Co-founder of Hackerly at PwC.


The creative industry is one of the fastest growing and most influential sectors of the European economy. The power of the creative industry lies in its ability to innovate and create value: creative companies develop innovative ideas, products, services, systems, strategies and working methods. The creative industry is characterised by its dynamics: it is an excellent example of the booming network economy of Small and Medium Sized Enterprises (SME), self-employed professionals and start-ups, in addition to a smaller number of larger organisations.

The creative industry reinforces the innovative capacity of a country. With its innovative strength and imaginative power, it can connect people, activate them, and give them confidence in tomorrow’s world. The sector is a vital link in providing answers to major social issues and offering a meaningful sense to new technological possibilities.
There is still a world to win to incorporate creativity on a wider scale; the Creative Heroes Award plays a key role here.

Peter Olah, Chair of the jury commented: “The purpose of the Creative Heroes Awards is to provide a relevant platform to creative professionals, for them to realise a lasting positive change for individuals, society or the environment. The Creative Heroes Award is not a design award. It focuses on the impact of creative thinking.”

Gesina Roters, Vice-chair of the jury added: “We focus on the power of creativity and on the creative hero, who is the embodiment of the positive impact that has been realised. We believe that by rewarding the leading person and team, we reward the source of the new status quo or these people’s courage to stand up for a change in this world.”

Platinum partners of the Creative Heroes Award Czech Republic are ŠKODA AUTO and Impact Hub. Other Creative Heroes Award Czech Republic partners are the Embassy of the Kingdom of The Netherlands in the Czech Republic, Shell and TMF Group.

The Creative Heroes Award event will take place on Thursday, 24 June 2021 at the ŠKODA Museum in Mladá Boleslav.
Zpět nahoru / Back to top ...
earthcross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram