Press release

THe Creative Heroes Award Czech Republic 2021
Press Releases

Tisková zpráva

Press release

Stáhněte si aktuální tiskovou zprávu ve formátu PDF ...

11. února 2021, Praha

 

Cena kreativních hrdinů Česká republika:
Více než kdy jindy potřebujeme přínos kreativců

 

  • K dnešnímu dni byla nominována více než padesátka kandidátů, což ukazuje na fakt, že kreativního přínosu je nyní zapotřebí více než kdy jindy.
  • Během zasedání poroty 11. února byli první nominovaní hodnoceni 17 kreativními profesionály a podnikateli, kteří tvoří porotu Ceny kreativních hrdinů Česká republika.
  • Slavnostní udílení Ceny kreativních hrdinů se uskuteční 21. října 2021 v konferenčních prostorách ŠKODA Muzeum v Mladé Boleslavi.

Česká republika je první zahraniční zemí, kde se bude prestižní mezinárodní ocenění Creative Heroes Award udělovat, a to pod názvem Cena kreativních hrdinů Česká republika. První dva ročníky proběhly v Nizozemsku.

Cena kreativních hrdinů se zaměřuje na přínos tvůrčího myšlení. Konkrétně na člověka, který je nositelem změny. Člověka, který má dost odvahy na to, aby vystoupil z řady a zpochybnil současný status quo. Do centra pozornosti staví tvůrčí proces jako takový a lidi stojící za novými koncepty a inovacemi, které mají udržitelný pozitivní dopad na jednotlivce, společnost a životní prostředí. V této náročné a bezprecedentní době je tohoto zapotřebí více než kdykoli předtím.

Díky Ceně mají kreativní hrdinové možnost zúročit svou invenci a do budoucna ještě více rozvíjet svůj pozitivní přínos.

Během slavnostního předávání cen se bude v pěti kategoriích hodnotit udržitelný pozitivní přínos, který vznikl, nebo bude realizován. Společně odměníme přínos na osobní úrovni, v malém společenském měřítku (firma, škola, sousedství), na úrovni města a státu, a dokonce i v globálním měřítku.

Cena kreativních hrdinů je víc než jen ceremoniál, je to ucelený program, který si klade za cíl vytvoření udržitelného společenského přínosu. Slavnostní udílení je jedna část této cesty, druhou je pro vítěze možnost vstoupit do Akceleračního programu, jenž realizuje Impact Hub. A konečně třetím benefitem pro kreativní hrdiny je příležitost prezentovat se na dalším ročníku Future Port Prague, největší akce zaměřené na inovace v České republice. Abychom kreativní hrdiny podpořili v jejich dalším směřování, vznikne zde speciální pavilón kreativních hrdinů, který jim přinese ještě větší pozornost a zviditelnění.

„Jsme mile překvapeni počtem, kvalitou a různorodostí dosud nominovaných,“ řekl Peter Olah, předseda poroty a Head of Interior Design (EDI) – Architecture, UX/UI, Color&Trim ve ŠKODA AUTO. “Jenom to dokazuje, že když se zaměříte na sílu kreativního myšlení napříč profesemi, sektory, trhy, produkty i službami, neexistují limity pro to, čeho jsou lidé schopni dosáhnout,” dodal.

Gesina Roters, místopředsedkyně poroty a Partner & Creative Director v DAY Creative, doplnila: “Kreativní hrdina je někdo, kdo vytváří inspirativní díla, která řeší společenský problém, a odráží vizi, podnikatelského ducha a dovednosti. Takový člověk může být kdokoli, od vynálezce až po finančníka. Dosavadní kandidáti jsou důkazem toho, že kreativního hrdinství je v Česku víc než dost, a my jsme velmi hrdí, že můžeme pomoci a podpořit tyto lidi v tom, aby jejich činnost byla ještě záslužnější.

Abychom kreativním hrdinům zajistili patřičný moment slávy, rozhodli jsme se posunout datum konání ceremoniálu na čtvrtek 21. října 2021. Slavnostní udílení cen by mělo proběhnout naživo, aby se lidé během této akce mohli skutečně potkat a vzájemně se inspirovat. Nejen příběhy nominovaných kreativních hrdinů, ale i prostřednictvím sdílení zkušeností, vědomostí, příkladů dobré praxe a kontaktů.

Sílu kreativity tvoří lidé. Slavnostní udílení Cen kreativních hrdinů bude nezapomenutelný večer,  o kterém budou lidé mluvit ještě za mnoho let.

Termín pro nominování kandidátů na Cenu kreativních hrdinů je 31. červenec 2021. Nominace můžete provést zde:
https://cenakreativnichhrdinu.cz/nominace/

Platinoví partneři Ceny kreativních hrdinů Česká republika jsou ŠKODA AUTO a Impact Hub.

Partnery Ceny kreativních hrdinů Česká republika jsou Velvyslanectví Nizozemského království v České republice, Shell, TMF Group a Future Port Prague.

Slavnostní udílení Ceny kreativních hrdinů se uskuteční ve čtvrtek 21. října 2021 v konferenčních prostorách ŠKODA Muzeum v Mladé Boleslavi.

Vstupenky si zakupte zde

nebo se staňte partnerem
a podpořte udržitelný společenský přínos.

Download the current Press Release in PDF format ...

11 February 2021, Prague

 

Creative Heroes Award Czech Republic:
creative impact needed more than ever

 

  • More than 50 candidates have been nominated until now; showing the need for creative impact is more urgent than ever before
  • During a jury meeting on 11 February, the first nominees were evaluated by the 17 creative and entrepreneurial professionals who together form the jury of the Creative Heroes Award Czech Republic
  • The Creative Heroes Award ceremony will take place on 21 October 2021 at the ŠKODA Museum Conference premises in Mladá Boleslav.

The Czech Republic is the first country that adopts the prestigious international Creative Heroes Award, after its first two editions in The Netherlands.

The Creative Heroes Award focuses on the impact of creative thinking. It focuses on the person that leads the change, on the person that has the courage to stand up and challenge the current status quo.It zooms in on the creative process itself and on the people behind new concepts and innovations that have sustainable positive impact on people, society, and the environment. In these challenging and unprecedented times, this is more needed than ever before.

The Creative Heroes Award Programme allows the Creative Heroes to capitalise on their invention and become even more impactful in the future.

During the Award ceremony, in five categories, the sustainable positive impact that has been, and will be realised, will be rewarded. Impact on a personal scale, on a small social structure (company, school, neighbourhood), on urban and national environments and even on a global level, will be celebrated and supported.

The Creative Heroes Award is more than just a ceremony, it is a programme that focuses on creating sustainable social impact. The Award event is one part of this journey, the possibility for the winners to enter an Accelerator Programme by the Impact Hub is a second. Thirdly, the Creative Heroes will have the opportunity to present themselves during the next edition of the Future Port Prague event, the largest innovation event of its kind in the Czech Republic.A special Creative Heroes pavilion will be created to further promote the visibility and exposure of the Creative Heroes and support them on their journey.

“We are positively surprised by the number, quality and diversity of the nominees so far”said Peter Olah, Chair of the jury and Head of Interior Design (EDI) – Architecture, UX/UI, Color&Trim at ŠKODA AUTO. “It only shows that when you focus on the power of creative thinking across professions, sectors, markets, products and services, there is no limit to what people can achieve”, he continued.

Gesina Roters, Co-Chair and Partner & Creative Director at DAY Creative added: “A Creative Hero is someone who creates inspiring works that solve a social problem, and reflects vision, entrepreneurship, and skill. This person can be anyone, from the inventor to the financier. The nominees so far show that creative heroism is abundant in the Czech Republic and we are very proud we can help and support making these people even more impactful.”

To make sure the Creative Heroes will have their moment in the spotlights, the decision was taken to move the Award ceremony to Thursday 21 October 2021. The Creative Heroes Award event should be a liveevent, where people can physically meet and be inspired. Not just by the stories of the Creative Hero nominees but by sharing experiences, knowledge, best practices, and contacts.

The power of creativity is fuelled by people.The Creative Heroes Award ceremony will be an evening to never forget and something that people will be speaking about for many years to come.

The deadline for Creative Heroes Award nominations is 31 July 2021. You can nominate here: https://cenakreativnichhrdinu.cz/nominate/

Platinum partners of the Creative Heroes Award Czech Republic are ŠKODA AUTO and Impact Hub.

Partners are the Embassy of the Kingdom of The Netherlands in the Czech Republic, Shell, TMF Group and Future Port Prague.

The Creative Heroes Award event will take place on Thursday, 21 October 2021 at the ŠKODA Museum Conference premises in Mladá Boleslav.

Buy your tickets here

Or become a partner and contribute to sustainable social impact.

Back to top ...
earthcross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram