O CENĚ
/ ABOUT the award

Co Kreativní hrdina získá?
Vzkaz od zakladatelů
Proč Cena kreativních hrdinů? 

What's in it for a Creative Hero?
Message from the founders
Why the Creative Heroes Awards?

O ceně

ABout the award

Co Kreativní hrdina získá?

Jako Kreativní hrdina získáte tyto výhody:
Dostane se vám pozornosti médií; budete uznáni coby inovativní a kreativní lídr, který přispěl k tvorbě lepšího světa.
Stanete se členem příslušné platformy, abyste dále mohli tvořit trvale udržitelný přínos.
Získáte přístup ke klíčovým partnerům a členům Nizozemsko-české obchodní komory – Traders by Nature.
Získáte zdarma přístup k akceleračnímu programu v Impact Hubu (workshopy, mentorování, přístup k potenciálním investorům).
Možnost prezentace/výstavy během akce Future Port Prague, jedné z největších inovačních akcí ve Střední a Východní Evropě.

Vzkaz od zakladatelů

„Potřebujeme více kreativců v zasedacích místnostech společností. Soustředili jsme se na tolik potřebnou sílu kreativity ve společnosti a založili jsme cenu Creative Heroes s ohledem na toto poselství. Jako nezávislá platforma zaměřená na lidi, kteří stojí za udržitelným pozitivním dopadem, jsme se rozhodli postavit kreativitu na piedestal a vytvořit relevantní platformu pro kreativní profesionály.
Jsme velmi rádi, že tato myšlenka našla odezvu v České republice. Budete po Nizozemsku druhou zemí, ve které se akce pod názvem Cena kreativních hrdinů bude konat.“

Guus van Maarschalkerweerd, co-founder Creative Heroes Award
„Cenu kreativních hrdinů Česká republika pořádá Netherlands-Czech Chamber of Commerce – Traders by Nature.
Naším posláním je spojovat lidi a vytvářet udržitelný pozitivní dopad na lidi, společnost a životní prostředí. Program Creative Heroes Award je dokonalým prostředkem, jak toho dosáhnout napříč odvětvími v České republice.“


Bastiaan Brouns, ředitel Netherlands-Czech Chamber of Commerce

Proč Cena kreativních hrdinů?

Kreativita je zásadní pro realizaci prosperující, udržitelné a inovativní společnosti. Kreativní průmysl chápe složité (sociální) problémy, představuje myšlenky, vytváří inovace a nabízí řešení, která – kromě toho, že slouží ekonomickému zájmu – slouží zájmům jednotlivců, společnosti nebo životního prostředí. Tvůrčí průmysl posiluje inovační kapacitu země.
Kreativita a kreativní odvětví jsou motorem, který vnáší inovace do podnikání a společnosti. Stále je zde velká část světa, který zvítězí, jakmile kreativitu v širším měřítku začlení. Věříme, že Cena kreativních hrdinů zde hraje klíčovou roli.

What's in it for a Creative Hero?

For a Creative Hero, the benefits are:
Media attention; being recognised as an innovative and creative leader/contributor to a better world.
Becoming member of a relevant platform to further create sustainable positive impact.
Access to key partners and members of the Netherlands-Czech Chamber of Commerce – Traders by Nature.
Free access to an Accelerator Programme executed by Impact Hub (workshops, mentoring, access to potential investors).
Presentation/exhibition during the Future Port Prague event, one of the the largest innovation events in Central and Eastern Europe.

Message from the founders

"We need more creatives in the Boardrooms of companies. Focusing on the much-needed power of creativity in society, we founded the Creative Heroes Award with this message in mind. Being an independent platform that focuses on the people behind sustainable positive impact, we set out to place creativity on a pedestal and create a relevant platform for creative professionals. 
We are very pleased this thinking has resonated in the Czech Republic, which, after The Netherlands, will be the second country in which the Creative Heroes Award event will take place."


Guus van Maarschalkerweerd, co-founder Creative Heroes Award.
”The Creative Heroes Award Czech Republic is organised by the Netherlands-Czech Chamber of Commerce – Traders by Nature.
"It is our mission to connect people to create a sustainable positive impact on people, society and the environment. The Creative Heroes Award programme is a perfect vehicle to make this happen across sectors in the Czech Republic."

Bastiaan Brouns, Director Netherlands-Czech Chamber of Commerce.

Why the Creative Heroes Awards?

Creativity is crucial in realising a prosperous, sustainable and innovative society. The creative industry understands complex (social) issues, represents ideas, creates innovations and offers solutions that - besides serving an economic interest - serve the interest of individuals, society or the environment. The creative industry reinforces the innovative capacity of a country. 
Creativity and the creative sector is the engine to inject innovation into business and society. There is still a world to win to incorporate creativity on a wider scale. We believe that the Creative Heroes Award plays a key role here.
Zpět nahoru / Back to top ...
earthcrosscheckmark-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram